Det skitne spillet om kraftlinjene

Det har lenge vært en opphetet debatt rundt byggingen av kraftlinjer på kryss og tvers av Norge. Mange naturvernere og lokale beboere på stedene hvor det bygges, er sterkt imot utbyggingen. Det fryktes blant annet at de ofte store mastene skal ødelegge den sårbare naturen i områdene, ettersom bygging av master innebærer at trær rives ned og at naturen rundt blir påvirket. Mange mener også at mastene ødelegger naturens skjønnhet.

Til tross for mye motstand, fortsetter Statnett utbyggingen. Enkelte brenner så mye for saken at de stiller seg fysisk opp for å forhindre videre utbygging. Dette har faktisk endt med flere arrestasjoner, noe som sier litt om hvor viktig denne saken er for folk. Statnett lar seg ikke stoppe, selv ikke når de taper saken sin i lagmannsretten, noe vi skal se nærmere på straks. Er det hele et skittent spill?

Kontrovers i Bremanger

Da Statnett gjorde det klart at de skulle bygge store og sjenerende master gjennom eiendommen til en grunneier, gikk sistnevnte til sak mot staten. Denne kraftlinjen skal gi strøm til innbyggerne i Midt-Norge fraktet fra Sogn og Fjordane. Mange innbyggere i Bremanger reagerte på dette, inkludert grunneieren – naturligvis. Beboerne mente at dette ville ødelegge naturen, både visuelt og rent fysisk. Saken minner mye om mostermast-debatten i Hardanger som har pågått lenge.

Grunneieren vant saken mot Statnett i Borgating Lagmannsrett, noe mange oppfattet som en seier. Det viste seg snart at dette ikke var mye å juble for, ettersom Statnett til slutt fikk tillatelse til å bygge mastene likevel. Dette har ført til reaksjoner blant beboerne i området, og noen oppfatter det hele som et skittent spill fra statens side. Hvorvidt dette er tilfelle, er selvfølgelig opp til hver enkelt å vurdere.

Flyttet omstridt kraftlinje

En annen sak som har skapt mye kontrovers i mediene, er at SP-politikeren Ola Borten Moe sørget for at kraftlinjen ble flyttet unna Bremanger-ordføreren og partikollegaen Karl Vidar Førdes eiendom, på tross av ekspertenes anbefalinger om at det var der linjen burde gå. Saken fikk mye oppmerksomhet, og mange mente at avgjørelsen var urettferdig og tatt på inhabilt grunnlag. Dette medførte at Olje- og energidepartementet måtte revurdere hele traséen på nytt.

Moe på sin side hevder at han ikke kommuniserte med partifellen i forkant av beslutningen. Var det hele basert på tilfeldigheter, eller er det tilfelle at politikerne verner om sine egne eiendommer? Dette er et spørsmål mange har stilt seg i etterkant av saken. Det som er sikkert, er at de færreste er interessert i å ha de store mastene i nærområdet sitt, noe som på mange måter er forståelig.

Politikernes forklaring

Olje- og energidepartementets begrunnelse for å flytte den omstridte kraftlinjens trasé – til et helt annet sted enn faglige instanser først foreslo – var ønsket om å samlokalisere det aktuelle ledningsnettet i området. Det vil si at de ikke ville gjøre inngrep i naturområder hvor det ikke var master allerede. Sivilombudsmannen reagerte imidlertid på at en såkalt kombinasjonstrasé (der masten berørte politikerens eiendom) i enda større grad ville ha sikret samlokalisering.

Også i 2011 var det en lignende sak, da Borten Moe benyttet sin makt som statsråd til å hindre en lignende anbefaling fra en faginstans i å bli vedtatt. Den gangen var det en annen SP-kollega som stod i fare for å få en høyspentlinje i nærheten av sitt barndomshjem i Sogn og Fjordane. Også da sørget Ola Borten Moe for at traséen ble flyttet. Enkelte mener at dette ikke kan forklares med tilfeldigheter.

Tilfeldig eller ikke?

Hvorvidt politikerne aktivt går inn for å flytte mastene unna egne eiendommer eller ikke, er opp til hver av oss å vurdere. Det er likevel påfallende at Borten Moe ved to tilfeller har trosset ekspertenes anbefalinger og flyttet på traséen. Hjalp han sine partifeller, eller er det hele tilfeldig? Dersom det er bevisst, er det helt naturlig at folk i nærheten av traséene reagerer. Ingen vil tross alt ha en monstermast i hagen sin.

Oppsummering

Det er mange som reagerer på Statnetts utbygging av kraftlinjer på kryss og tvers av Norge. Først og fremst fordi det påvirker naturen, men også fordi det står i sterk kontrast med den vakre naturen rent utseendemessig. Til tross for stor motstand, bygges det nye monstermaster. Mange reagerer også på at politikere – tilfeldig eller bevisst – flytter høyspenttraséen unna sine egne eiendommer. Er det hele et skittent spill, eller overreagerer folk?