Alternative strømkilder – mer miljøvennlig?

Det moderne samfunn er i stadig utvikling og ny teknologi skyter fart i denne utviklingen. Stort sett all teknologien det moderne samfunn bygger på er avhengig av en kraftkilde; og denne kraftkilden er i stor grad elektrisitet. Den norske staten må kunne betegnes som en av statsmyndighetene i verden som setter størst lit til elektrisitet, med tanke på den nåværende omstruktureringen av bilparken til å kun skulle basere seg på hel-elektrisk energi. Den teknologiske utviklingen åpner for spørsmål om hvor vi henter strømmen fra. Finnes det alternative strømkilder som kan fungere effektivt for det moderne samfunn, og samtidig være mer skånsomme ovenfor miljøet og landskapet? Vi har tatt en titt på alternative strømkilder og har plukket ut de beste kandidatene:

  • Solenergi
  • Bølgeenergi
  • Vindenergi
  • Geotermisk energi

Solenergi og bølgeenergi

Solenergi handler om å fange opp energien solen produserer gjennom stråling og gjøre om energien til elektrisitet. Solenergi er kjent for folk flest gjennom solcellepaneler som kan settes opp på privat eiendom eller av kraftselskaper i spesielt solrike områder. Mengden av solenergi som treffer jorden i løpet av et år, er omtrent 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Solenergi kan brukes til både direkte oppvarming og omgjøres til elektrisitet. Solen anses som jordens ultimate energikilde, og ved hjelp av riktig teknologi kan den stå ansvarlig for en stor del av kraftproduksjonen i framtida. I følge snl.no har det vært antatt at utnyttelsen av solenergien i Norge vil være lav på grunn av skiftende værforhold, men nyere forskning tyder på at denne antagelsen er overdrevet.

Bølgeenergi går ut på å fange energien som skapes av bølger i havet. Denne kraftkilden er spesielt aktuell i kystliggende strøk, noe som gjør at den kan passe store deler av Norge godt. Ifølge snl.no er bølgeenergipotensialet utenfor norskekysten stor. Ifølge beregninger utført ved NTNU utgjør den et energipotensial like stort som produksjonen til alle norske vassdrag til sammen. Bølgeenergiutvinning er i stadig utvikling, og det finnes både flytende og faste kraftstasjoner i verdens hav i dag. Det estimeres at energipotensialet til bølgeenergi er ca. fem ganger større en for solenergi, og ytterligere fem ganger større enn vindenergi. Problematikken ligger i at teknologien for øyeblikket er svært dyr og komplisert, noe som betyr at vi er avhengig av et teknologisk framskritt for å få brukt det enorme potensialet.

Vindenergi og geotermisk energi

Vindenergi er energi fra vind og denne energien tilsvarer ifølge snl.no 100 ganger verdens energiforbruk. Vindkraft er brukt over store deler av verden og Tyskland, USA og Kina er land som har investert tungt i vindkraft. For oss nordmenn er det ikke verre enn å ta turen over grensen til Sverige eller båten til Danmark for å se at også våre naboland har tatt satsingen på vindkraft mer seriøst enn oss. Vindressursene i Norge er faktisk svært gode, men hensynet til miljø og økonomi har gjort det vanskelig å sette i gang en merkbar satsing her til lands. Vindenergi er allikevel det mest tilgjengelige alternativet for enkeltpersoner som vil satse på alternative strømkilder for privat bruk.

Geotermisk energi er energi som er lagret i jorden i form av varme. Faktisk tilsvarer geotermisk energi om lag 35 milliarder ganger verdens årlige energiforbruk. Energien utvinnes ved å pumpe opp varmt vann, for så å gjøre om varmen til elektrisitet. For å kunne utnytte geotermisk energi har det hittil vært nødvendig at bergartene som inneholder varmt vann, er porøse og permeable, på samme måte som petroleumsførende lag. Dette betyr at det bare er mulig å utnytte geotermisk energi på bestemte områder hvor kriteriene for utnyttelse stemmer. Geotermisk energi anses å være selvfornyende, ettersom en pumper ned vannet igjen etter en har utnyttet varmen i det. Denne typen energi blir også brukt i mange land for oppvarming, da det varme vannet er som skapt for det.

Kildene er der, teknologi og økonomisk støtte uteblir

Det er tydelig at det eksisterer mange alternative strømkilder i de naturlige elementene på planeten vår. Alle typer energi kan omdannes til elektrisitet og det er viktig for framtiden at vi tar disse alternativene seriøst. Strømkildene er definitivt på plass, men det som mangler er den økonomiske og politiske støtten for å installere og utvikle teknologien for å utnytte det. Mulighetene for energiutvinning er utrolig store og flerfoldige i et land som er så preget av ekstrem natur som Norge. Av de ovennevnte energikildene, så er solenergi den strømkilden som er enklest for en enkeltperson å ta i bruk, da teknologien er tilgjengelig hvis den personlige økonomien tilsier at det er en mulighet. Våre naturlige strømkilder er bare noen politiske avgjørelser unna å bli utnyttet.